Fokozatszerzési követelmények

 

Kivonat a PTE Egyetemi Doktori Szabályzatából

 

8.§.

A doktori (PhD) fokozat megszerzésére irányuló eljárás

megindítása

(EDSZ 11.§.)

 

1) A doktori (PhD) fokozat megszerzésére irányuló eljárás magában foglalja a doktori szigorlat letételét, valamint az EDSZ 4.§. (2)-nek (a)-(d) pontjaiban meghatározott cselek­ményeket.

 

2) Az 1. pontban meghatározott eljárás megindítását a szükséges mellékletekkel felszerelt, 3 példányban benyújtott pályázattal kell kérelmezni. A hiánypótlásról a Szakbizottság titkára intézkedik.

 

3) A kérelemben igazolni kell

(a) a szervezett képzésben előírt követelmények és vizsgák maradéktalan teljesítését (abszolutórium);

(b) az egyéni programban előírtak maradéktalan teljesítését;

(c) mellékelni kell a képzés egésze vagy egy része alóli felmentést engedélyező határozatot;

(d) mellékelni kell a témavezető állásfoglalását.

 

4) A szakbizottság írásbeli előkészítés alapján, titkos szavazással, minősített többséggel tesz javaslatot a DHB-nak.

9.§.

A doktori (PhD) szigorlatok

(EDSZ 12.§.)

 

A szigorlati tárgyakat a Szakbizottság határozza meg és előírja a kötelező tananyagot is.

 

A Szakbizottság írja elő konkrét esetben a szigorlati tárgyakat és javaslatot tesz a DHB-nek a vizsgabizottság létrehozására. Gondoskodik a szigorlat időpontjának kitűzéséről, valamint annak a karon és a városi nyilvánosság számára történő meghir­detéséről, továbbá javaslatot tehet a DHB-nek az idegen nyelven történő szigorlatozás engedélyezésére.

 

A szigorlatokkal kapcsolatos adminisztrációs teendőket a Szakbizottság titkára látja el. A szigorlatról 3 példányban jegyzőkönyvet kell készíteni (EDSZ 4.sz. melléklete), annak egy példányát a keletkezett iratokkal együtt a Doktori Program irattárában kell megőrizni. A jelölt kérésére a szigorlat minősítéséről igazolást kell kiadni.

 

10.§.

A doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez szükséges előzetes publikációk

(EDSZ 4.§. (2) (b))

 

A jelöltnek a doktori  (PhD) fokozat megszerzéséhez önálló tudományos munkásságot kell igazolnia.

 

Publikációs követelmények

A doktorandusoknak a tanulmányok hat féléve alatt, valamint a disszertáció megírása, benyújtása és nyilvános vitában való megvédése közötti időszakban az alábbi publikációs követelményeknek kell megfelelniük (elvárási minimum):

 

5 szaktanulmány

5 bírálat

3 szakfordítás

1 szerkesztés vagy társszerkesztés

(tanulmánykötet vagy folyóirat tematikus blokkja, amely tárgyát illetően összefügg a jelölt kutatásainak és disszertációjának témájával)

 

Azokat a publikációkat tudja az Iskola tekintetbe venni, amelyek hazai és külföldi irodalmi, művészeti és társadalomtudományi szakfolyóiratokban jelentek meg.

Kívánatosnak tekintjük legalább két konferenciaelőadás megtartását, vagy konferencia, szaktanácskozás, kerekasztal-beszélgetés megszervezését is.   

 

 

lap teteje