Oktatási modulok

A program öt tematikus modul elmélyült vizsgálatán keresztül igyekszik a modern társadalom kulturális rendjét, illetve e rend jelentés-összefüggéseit, belső logikáját, annak meghatározó dimenzióit elemezni:

 

A modernitás (kultúra)elméletei

Modulvezető: Szijártó Zsolt

E modul egyrészt azokat a klasszikus társadalomtudományi és kultúratudományi elméleteket mutatja be és értelmezi, amelyek meghatározó fontosságúak a modernitás kulturális rendszerének megragadása szempontjából. Másrészt fokozott érdeklődéssel fordul azon újabb megközelítések felé, amelyek a későmodern társadalmak szerveződésének sajátos logikájára és mechanizmusaira, illetve azok politikai dimenzióira hívják fel a figyelmet.

 

Kutatási területek:
- Közép- és Kelet Európa mint egy "másik" modernitás
- Társadalom- és művészettudományi modernitáselméletek
- A hagyomány és modernitás dichotómiája
- A transznacionális folyamatok elméletei
- A kulturális reprezentáció problémája

 

 

A társadalomszerveződés szimbolikus mechanizmusai
Modulvezető: Kovács Éva

 

Ez a modul a modernitás, illetve a modern társadalmak konstituálódásában és működésében alapvető szerepet játszó különböző jellegű szimbolikus mechanizmusok, illetve reprezentációs stratégiák elemzésére irányul. Ebben az összefüggésben kerülnek tárgyalásra pl. kulturális hovatartozás és identitás modelljei és elméletei, a társadalom tér- és időbeli kereteit alkotó szimbolikus mechanizmusok, illetve a társadalmi differenciálódás szimbólumai és rituáléi.

 

Kutatási területek:
- A kulturális különbség(ek) mítoszai az európai modernitásban
- A kultrális és etnikus identitás metamorfózisai: irodalmi és (kulturális) antropológiai perspektívák
- Múlt, történelem, emlékezet
- Szimbólumok rítusok és mítoszok a modern társadalomban és művészetben
- Szimbolikus geográfiák, textualizációs stratégiák

 

Hagyomány, örökség, múzeum
Modulvezető: Fejős Zoltán

A harmadik tematikus modul a modernség projektjének egyik legfontosabb területét mutatja be, miközben az idő társadalmi és kulturális dimenziójának kiemelésén keresztül a múlthoz való viszony különböző aspektusait elemzi. Mit jelent a hagyomány a modern, illetőleg a későmodern társadalmakban, hogyan alakul ki az örökség illetve a kulturális örökség diskurzusa, milyen felfogások mentén és milyen társadalmi szinteken kanonizálódik a kulturális örökség?

 

Kutatási területek:
- Kulturális globalizáció és a hagyományalapú identitásreprezentáció
- A (kulturális) örökség koncepciói
- A tárgyak világa
- A múzeumi bemutatás politikuma
- A kulturális közvetítés, a mediáció

 

Populáris kultúra és kulturális globalizáció
Modulvezető: Császi Lajos

 

A negyedik modul középpontjában a későmodern társadalmakat jellemző globális kulturális folyamatok állnak. Itt elsősorban arról a kulturális területről van itt szó, amelyet a nemzetközi tudományosságban a "populáris kultúra" terminusával szoktak jelölni. Ezen a tág kutatási területen belül különös figyelem irányul azokra a magatartási formákra, orientációs modellekre és viselkedési mintákra, amelyek a populáris kultúra különböző formáin keresztül globális összefüggésekben jelennek meg.

 

Kutatási területek:
- A populáris kultúra történeti változásai
- Populáris kultúra, szubkultúra, tömegkultúra
- Kulturális globalizáció a későmodern társadalmakban
- A globális kultúra: mítosz és valóság
- A populáris kultúra globalizálódásának különböző formái

 

A test és a nemi szerepek, identitások változásai
Modulvezető: Zentai Violetta

Ebben a modulban a testtel kapcsolatos kulturális elképzelések, a nemi szerepek és identitások kulturális kódjainak, illetve azok változásainak elemzésére kerül sor. Ennek megfelelően a modul a kulturális jelentések azon halmazával foglalkozik, amely a testtel kapcsolatos felfogások, illetve a női és férfi identitás változásain keresztül társadalmi szerepeket és elvárásokat, kulturális koncepciókat (például a család, a rokonság, stb. vonatkozásában) definiál át vagy ír újra.

 

Kutatási területek:
- A test szimbolikus politikája
- Nemek és társadalmi szerepek
- Társadalmi nemek és irodalmi reprezentációk
- A populáris kultúra és a nemek
- Betegség-képzetek

lap teteje